Khách hàng
1. Công ty TNHH Một thành viên Giáp Thiên Thái.
2. Công ty TNHH KyungBang Việt Nam.
3. Công ty TNHH Meraki FW.
4. Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.
5. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Nam Bình Dương.